Text/HTML

ОБУЧЕНИЯ НА НСОРБ

Националното сдружение на общините в Република България предлага обучения в целия спектър на местното самоуправление. Организира обучения по актуални теми изцяло с практическа насоченост.

Тематики на предлаганите обучения:

·         Местни финанси и управление

·         Устойчиво развитие

·         Устройство на територията

·         Развитие на човешките ресурси

·         Правна рамка на местното самоуправление

·         Публичност и прозрачност в местното самоуправление

·         Управление на общинската собственост

·         Европейско финансиране

·         Практическо приложение на нормативните промени

Националното сдружение на общините разполага с изграден екип от високо квалифицирани лектори – практици, с богат опит и доказани умения, които гарантират качествени и творчески подготвени семинари, адаптирани към потребностите на общините и изискванията за повишаване капацитета и надграждане на професионалния опит на българските местни власти.

НСОРБ предлага:

·         Основни обучения – основни познания за ефективна работа в общинската администрация за запознаване с промени и новости в нормативната уредба;

·         Специализирани обучения - в съответствие с обучителната програма на НСОРБ, по приоритетни и актуални за общините теми, с практическа насоченост; обучения в рамките на проекти

·         Надграждащи обучения – насочени към общински експерти, които са придобили опит, с цел подкрепа на тяхното професионално развитие

·         Обучения по заявка – при заявен интерес за провеждане на обучение на представители на една или няколко общински администрации и общински съвети;

Обучителните семинари са краткосрочни – 1–2 дни и средносрочни – 3–4 дни.

НСОРБ разполага със собствен Център за обучение на местните власти (ЦОМВ) в с. Гергини, община Габрово, който функционира от 2007 г. Базата предлага отлични условия за провеждане на различни обучителни мероприятия със зали с капацитет от 15 до 60 места, а скоро и с нова конферентна зала със 150 места. В ЦОМВ се използват съвременните методи на преподаване, които включват широк набор от теоретични презентации, интерактивни занимания, дискусии и др., които способстват за бързо и успешно придобиване и актуализиране на знания.

 

ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ:

Индивидуално участие в предстоящо обучение можете да заявите с попълване на заявка ТУК

Участие на повече от един представител от община в предстоящо обучение, можете да заявите с попълване на заявка ТУК

Обучение по заявка по избрана от Вас тема/модул за една или повече общини, можете да заявите с попълване на заявка ТУК

Актуални обучения и форуми

No records were returned. Please try again.

Обучения в чужбина

ОБУЧЕНИЯ В ЧУЖБИНА ПРЕЗ 2014 - 2015 Г.

По проект № 0118-НСОРБ-1.10 „Е-ПОДЕМ”, финансиран от ОП Техническа помощ, НСОРБ включи участници в обучения на Европейския институт за публична администрация (ЕИПА) по теми свързани с управление и изпълнение на европейски проекти. 


Теми и програми на обученията през 2014-2015 г.:


Списъкът с допустимите кандидати от общини за обученията на ЕИПА през 2014 - 2015 г. можете да видите ТУК

Информация за проведените обучения на ЕИПА можете да видите ТУК

Актуални обучения в чужбина

No records were returned. Please try again.