< Върни се към избор

'ПРИХОДИ', 'Собствени приходи', '§ 13-01 Данък върху недвижимите имоти'

Община: Година: Мерна единица: